Beberapa Dasar Yang Berfaedah Dalam Akidah dan Tauhid.


1. Siapakah yang menciptakanmu?

Katakanlah : Yang menciptakanku ialah Allah dan Dia yang menciptakan seluruh makhluk, dalilnya ialah firman Allah SWT,

Allah Yang Menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. [Az-Zumar ayat 62]

Firman Allah SWT lagi,

Bertanyalah (wahai Muhammad): “Siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan langit dan bumi?” Jawablah: “Allah”. Bertanyalah lagi: “Kalau demikian, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai Pelindung dan Penolong, yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri, dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya?” Bertanyalah lagi: “Adakah sama, orang yang buta dengan orang yang celik? Atau adakah sama, gelap-gelita dengan terang? Atau adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaanNya, sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran kepada mereka?” Katakanlah: “Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa”. [Ar-Ra’du ayat 16]

2. Siapakah tuhanmu?

Katakanlah : Allah itu Rabbku(tuhanku) dan dialah tuhan(Rabb) segala sesuatu. Dalilnya ialah firman Allah SWT,

Katakanlah: “(Sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadaNya) patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia lah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu? [Al-An’aam ayat 164 ]

Firman Allah lagi,

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. [Al-Fatihah ayat 1]

Doa ucapan mereka di dalam Syurga itu ialah Maha Suci Engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan! Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah: Selamat sejahtera! Dan akhir doa mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam!  [Yunus ayat 10]

Dan (pada hari itu) engkau akan melihat malaikat beredar di sekeliling Arasy dengan bertasbih memuji Tuhan mereka, serta mereka dihakimi dengan adil; dan (masing-masing bersyukur akan keputusan itu dengan) mengucapkan: “Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam!”  [Az-Zumar ayat 75]

Dia lah Yang Tetap Hidup; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka sembahlah kamu akan Dia dengan mengikhlaskan amal ugama kamu kepadaNya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. [Ghafir ayat 65]

3.Untuk apa Allah menciptakanmu?

Katakanlah : Allah menciptakanku untuk beribadah kepadaNya. Firman Allah SWT,

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. [Az-Zaariyat ayat 56]

4. Apakah agamamu?

Katakanlah : Agamaku ialah Islam yang benar, firman Allah SWT,

Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. [ Ali Imran ayat 19 ]

Islam yang benar yang dibawa oleh RasulNya,

Dia lah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan ugama yang benar (ugama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala ugama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. [At-Taubah ayat 33]

Sesiapa yang tidak menerima Islam, maka dia termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi,

Dan sesiapa yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. [Ali-Imraan ayat 85]

Islam itu ialah Shiratul Mustaqim (Jalan Yang Lurus),

Daripada Nawwas Bin Sam’aan daripada Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam) sabdanya: “Allah membuat perumpamaan tentang Shiratal Mustaqim bahwa pada dua sisinya (kiri dan kanan) ada dua pagar, dan pada kedua-dua pagar tersebut terdapat banyak pintu yang sedang terbuka, dan pada tiap-tiap pintu itu pula ada tabir yang menutupinya, dan di atas pintu masuk ke jalan yang lurus itu ada penyeru yang memanggil: Hai sekalian manusia, masuklah kamu semua ke dalam “Jalan Yang Lurus” ini dan janganlah menyimpang (melencong)!, dan ada pula penyeru yang berada daripada atas jalan itu yang jika manusia ingin membuka sedikit tabir penutup pintu itu, lalu ia berkata: Celaka engkau, janganlah engkau buka tabir itu! Sebab jika engkau membukanya niscaya engkau akan terjerumus ke dalamnya.Jalan yang lurus itu adalah Islamdan dua pagar itu ialah batasan-batasan Allah (Hududullah), pintu-pintu yang terbuka itu larangan-larangan Allah dan penyeru yang memanggil dari pintu masuk ke jalan itu ialah Kitabullah (Al-Quran), dan penyeru yang berada di atas jalan itu pula ialah peringatan daripada Allah yang terdapat pada hati setiap muslim”.

[Hadis Hasan Sahih Riwayat Imam Ahmad]

Komen : Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Jami’ Sahih No. 3887.

5. Siapakah Nabimu?

Katakanlah : Nabiku dan Nabi bagi ummat ini ialah Muhammad bin Abdullah, Rasul Allah sallallahu-alaihi-wasallam, firman Allah SWT,

Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. [Al-Ahzaab ayat 40]

Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.  [ Al-Jumu’ah ayat 2]

6. Apakah perkara pertama yang wajib diketahui oleh seorang hamba?

Katakanlah : Mempelajari tauhid(mengEsakan Allah), hadis Nabi SAW dari jalan Ibnu Abbas RA katanya ;

Ketika Rasul Allah sallallahu-alaihi-wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman maka beliau berpesan kepadanya;

Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan Ahli Kitab, maka hendaklah engkau memulai menyeru mereka agar mentauhidkan Allah.

[Hadis ini Muttafaqun Alaih] 

Komen : Boleh juga lihat hadis ini dalam Sahih Bukhari No. 7372 dan 1458, Sahih Muslim No. 19 , juga disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abi Daud no 1905, dan dalam Sahih Jami’  No. 2296

7.Apakah makna kalimah ‘La Ilaha Illa Allah?

Katakanlah : Maknanya ialah tiada sembahan yang berhal disembah kecuali Allah, firman Allah SWT,

Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman – lelaki dan perempuan; dan (ingatlah), Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu (di dunia) dan keadaan penetapan kamu (di akhirat). [Muhammad ayat 19]

Hanya Allah sahaja yang berhak disembah,

Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah, Dia lah sahaja Tuhan Yang Sebenar-benarnya, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itulah yang nyata palsunya. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah jualah Yang Maha Tinggi keadaanNya, lagi Maha Besar (kekuasaanNya)  [ Al-Hajj ayat 62]

8. Apakah makna “Muhammad Rasul Allah ” ?

Katakanlah : Baginda ialah Utusan Allah kepada seluruh manusia, di kalangan jin dan manusia. Dalilnya,

Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat itu).  [ Saba’ ayat 28 ]

ٍSabda Nabi sallallahu-alaihi-wasallam,
” Aku diberi kelebihan daripada para nabi dengan 6 perkara; Aku diberi “Jawami’ Al-Kalim, aku dibantu dengan ketakutan(pada pihak musuh), dan dihalalkan bagiku ghanimah(harta rampasan perang), dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan ia membersihkan, dan aku diutuskan kepada seluruh ummat, dan aku penutup segala kenabian.

Sahih Muslim No. 523

Komen penulis :  Hadis ini juga ada dalam Sunan Tirmizi No. 1553 bertaraf Hadis Hasan Sohih, dinukilkan oleh Shaykh al-Albani dalam Jami; Sahihnya No. 4222, Shaykh al-Albani dalam Sahih Tirmizi No. 1553,  

Wajib  ke atas kita untuk mentaatinya, membenarkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, firman Allah SWT,

Katakanlah lagi (kepada mereka): ” Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Allah. [ An-Nur ayat 54 ]

Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-rasul!,  [ Yaasin ayat 52 ]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, katanya; Rasul Allah sallallahu-alaihi-wasallam bersabda : Apa saja yang aku larang kamu, maka wajib kamu menjauhinya, dan apa saja yang aku perintahkan kamu dengannya, maka lakukanlah semampumu. 

[Hadis Muttafaqun Alaih]

9.Apakah hak Allah ke atas hambaNya?

Katakanlah : Hak Allah ke atas hambaNya iaitu mereka menyembahNya dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu apa pun. Dalilnya, 

Hadith riwayat Muaz bin Jabal RA, bahawasanya Nabi Sallallahu-alaihi-wasallam bersabda:

Hak Allah ke atas hambanya iaitu mereka beribadah kepadaNya dan tidak mensyirikkanNya dengan sesuatu apa pun; Dan hak hamba ke atas Allah iaitu Allah tidak akan mengazab sesiapa yang tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu apa pun.

[Hadis Muttafaqun Alaih]

10.Apakah makna Syirik?

Katakanlah : Syirik adalah beribadah kepada selain Allah SWT, maka kesemua jenis ibadah(*) kepada Allah kemudian memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik,

* Shaykhul Islam, Ibnu Taymiyyah rahimahullah telah memberikan definisi yang cantik dan lengkap tentang definisi ibadah,

Ibadah ialah kata yang mengumpulkan setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diredhaiNya samada ia perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan baik samada secara batin atau zahir(jelas). Al-Ubudiyyah (Hakikat Ketuhanan) m/s 19 

Firman Allah tentang Syirik,

Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua, [An-Nisaa ayat 36 ]

11.Apakah hukum menggambarkan makhluk bernyawa?

Katakanlah : Menggambar makhluk bernyawa termasuk daripada dosa-dosa besar, dalilnya

Hadith riwayat Ibnu Mas’ud bahawasanya Nabi sallallahu-alaihi-wasallam bersabda :

Sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya pada hari kiamat ialah tukang gambar(makhluk bernyawa)

[Hadis Muttafaqun Alaih]

 12. Apa kaitan di antara gambar makhluk dengan syirik?

Katakanlah : Sesungguhnya menggambarkan makhluk bernyawa menyebabkan pelakunya menyerupai dan berkongsi dengan Allah SWT dalam mencipta, dalilnya,

Hadith riwayat Aishah RA, bahawasanya Nabi sallallahu-alaihi-wasallam bersabda ; Sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah orang yang cuba meniru ciptaan Allah .

[Hadis Muttafaqun Alaih]

Hadith Abu Hurairah RA, bahawasanya Nabi sallallahu-alaihi-wasallam bersabda : Allah SWT berfirman;

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanKu

[Hadis Muttafaqun Alaih]

Komen tambahan dari penulis berkaitan soalan 11 dan 12 tentang hukum gambar;

Hukum mengambil gambar ini ada khilaf di kalangan ulama, ada yang melarangnya, ada yang membolehkannya, apa pun bagi kita, kita berlapang dada dalam isu ini dan juga kita mengambil gambar hanya sekadar keperluan, tidak berlebihan dan juga bukan digunakan untuk niat yang tidak elok.

InsyaAllah, akan bersambung. Dikemaskini pada 7 Ogos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s