SIRI 5 : Hadith : “ Kami (Para Nabi) Tidak Diwarisi. Apa Yang Kami Tinggalkan Adalah Sedekah”.


Abu Bakar RA berkata kepada Fathimah, Ali dan al-Abbas, “Sesungguhnya Rasul Allah SAW bersabda,

“ Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.”

Maka para sahabat menyatakan hal itu.[1]


[1] Dalam kitab Fadhail as-Shahabah dari Sahih Bukhari, kitab 62, bab 12, 4/209-210. Hadith Az-Zuhri dari Urwah bin az-Zubair, dari Aisyah, bahawa Fatimah RA meminta kepada Abu Bakar RA warisannya dari Nabi SAW berupa harta rampasan fa’I yang diberikan Allah kepada RasulNya, dia menuntut harta Nabi SAW yang berada di Madinah, Fadak dan yang bersisa dari seperlima harta Khaibal, maka Abu Bakar RA berkata,

“ Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini , iaitu : harta Allah dan mereka tidak mengambil lebih dari yang dimakan.”

Aku demi Allah tidak merubah apa pun dari sedekah Nabi SAW seperti apa ada pada zaman Nabi SAW. Aku benar-benar akan mengambil tindakan padanya sebagaimana Rasul Allah SAW mengambil tindakan padanya.”

Lalu Ali RA bersyahadah dan berkata,

“ Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kami mengetahui keutamaanmu.” Dan Ali memberitahu hubungannya dengan Rasul SAW dan hak mereka. Lalu Abu Bakar berkata,

“ Demi Zat yang jiwaku ada di tanganNya, aku lebih menyukai berbuat baik kepada kerabat Rasul Allah SAW daripada kerabatku sendiri.”

Cerita ini juga dinukilkan di dalam Kitab al-Maghazi bab Ghazwah Khaibar dalam Sahih Bukhari, kitab 64, bab 38, 5/82.

Juga di dalam kita al-Washaya dalam Sahih Bukhari, kitab 55, bab 32, 3/197 dan kitab Fardh al-Khumus dari Sahih Bukhari kitab 57, bab 3 , 4/45.

Rasul Allah bersabda,

“Ahli warisku tidak akan membahagi-bahagikan dinar, apa yang aku tinggalkan setelah nafkah isteri-isteriku dan gaji pekerjaku adalah sedekah.”

Shaykhul Islam, Ibnu Taymiyyah di dalam Minhaj as-Sunnah , 2/158 berkata,

Sabda Nabi SAW,

“Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.”

Diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Talhah, az-Zubair, Saad, Abdur Rahman bin Auf, al-Abbas bin Abdul Muthalib, isteri-isteri Nabi SAW, Abu Hurairah, riwayat-riwayat dari mereka adalah sahih tercantum di dalam buku Sirah dan musnad-musnad.”

Dalam muka surat sebelum itu (2/157), Ibnu Taymiyyah berkata,

“ Sesungguhnya Allah melindungi para nabi dari mewariskan dunia agar hal itu tidak menjadi syubhat bagi orang yang menggugat kenabuannya dengan mengatakan bahawa para nabi itu hanya mencari dunia dan mewariskan kepada ahli warisnya. Di samping itu di antara ahli waris Nabi SAW adalah isteri-isteri beliau, yang salah satunya ialah Aisyah, anak perempuan Abu Bakar RA.  Aisyah RA tidak mendapatkan warisan dari Nabi SAW berdasarkan hadith ini. Kalau Abu Bakar mengikuti kecenderungan fitrahnya, nescaya dia ingin puterinya mendapatkan harta warisan.”

Dalam kitab Fardh al-Khumus, dari Sahih Bukhari, kitab 57, bab 1, 4/42, hadith Ibnu Syihab dari Urwah bin az-Zubair, bahawa Aisyah Ummul Mukminin mengkhabarkan bahawa puteri Rasul Allah, Fathimah RA meminta dari Abu Bakar RA agar memerikan warisannya dari harta tinggalan Rasul SAW seperti harta fa’I yang Allah kurniakan kepada beliau. Maka Abu Bakar berkata,

“Sesungguhnya Rasul Allah SAW bersabda,

“Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah”.

Abu Bakar RA tidan mengkabulkan permintaan itu, dan Abu Bakar RA berkata,

“ Aku tidak meninggalkan sesuatu di mana Rasul Allah melakukannya kecuali aku melakukannya, aku khuatir akan tersesat jika aku meninggalkan sesuatu dari perkara Rasul Allah SAW.”

Dalam bab yang sama dari Sahih Bukhari, 4/42-44, dari hadith Imam Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin al-Hadatsan an-Nashri, bahawa dia berkata, tiba-tiba utusan Umar bin al-Khattab datang dan berkata,

“ Jawablah undangan Amirul Mukminin.”

Maka aku berangkat bersamanya. Ketika aku duduk di sisinya, datanglah Yarfa’, dia berkata,

“ Adakah engkau berkenan menerima Usman, Abdur Rahman bin Auf, az-Zubair, dan Saad bin Abi Waqqas? Mereka meminta izin.”

Umar menjawab,

“ Ya.”

Maka Yarfa’ mempersilakan mereka masuk…. Kemudian Yarfa’ duduk sesaat, kemudian dia berkata,

“ Berkenankan engkau menerima Ali dan Abbas?” .

Umar menjawab

“ Ya”.

Maka Yarfa’ mengizinkan keduanya. Keduanya pun masuk, memberi salam dan duduk. Abbas berkata,

“ Ya Wahai Amirul Mukminin, berikanlah keputusan di antara diriku dan orang ini,” .

Keduanya berselisih tentang harta fa’I yang Allah berikan kepada Rasul Allah dari Bani Nadhir. Usman dan kawan-kawannya berkata,

“ Wahai Amirul Mukminin, berikan keputusan di antara keduanya agar salah seorang dari keduanya boleh berehat dari yang lain.”

Umar berkata,

“ Bersabarlah, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah yang dengan izinNya langit dan bumi tertegak, apakah kalian mengetahui bahawa Rasul Allah SAW bersabda”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s