SIRI 4 : Sikap Abu Bakar Ra Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Mahu Membayar Zakat Selepas Kewafatan Nabi Saw.


Umar dan lainnya R.Anhum berkata kepada Abu Bakar RA, “ Jika orang-orang Arab menolak membayar zakat pada Anda, maka bersabarlah atas mereka.”. Maka Abu Bakar RA menjawab, “ Demi Allah, seandainya mereka menolak menunaikan seutas tali yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasul Allah SAW, nescaya aku akan memerangi mereka. Demi Allah aku akan memerangi orang yang memisahkan antara Zakat dan Solat.”[1]

            Abu Bakar ditanya, “ Bersama siapa engkau memerangi mereka.?” Beliau menjawab, “ Aku bersendirian, sehingga salifah aku ini terputus sekalipun.”[2]

            Abu Bakar menghantar panglima perang, dan para gabenor ke penjuru negeri, dia memilih mereka dengan pertimbangan yang matan. Hal itu termasuk tindakkannya yang benar dan langkah awalnya yang terbaik.[3]


[1] Ketika pasukan tentera Usamah berangkat ke timur Jordan, rombongan-rombongan Arab mulai datang ke Madinah, mereka mengakuti solat tetapi tidak mahu menunaikan zakat.

Ibnu Kathir, (6/311) berkata, “ Di antara mereka ada yang berdalil dengan firman Allah SWT,

“Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” [Surah at-Taubah ayat 103]

Mereka berkata, “Kami tidak membayar zakat kecuali kepada orang yang doanya adalah ketenangan bagi kami.”

Maka para sahabat telah berbicara dengan Abu Bakar RA agar membiarkan mereka menolak membayar zakat yang mereka pegang dan bersifat lembut terhadap mereka sampai keimanan bersemayam di dalam hati mereka, kemudian setelah itu mereka berzakat, tetabi Abu Bakar menolak dan tidak berkenan.

Jemaah ulama hadith meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka, kecuali Ibnu Majah.

Dari Abu Hurairah bahawa Umar bin al-Khattab berkata kepda Abu Bakar,

“ Atas dasar apa engkau memerangi manusia sedangkan Rasul Allah SAW telah bersabda,

“ Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang Haq selain Allah, dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mengucapkannya, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya.”

Abu Bakar menjawab,

“ Demi Allah, kalau mereka menolak membayar seekor anak binatan ternakan, dalam riwayat lain seutas tali yang dulu mereka bayarkan kepada Rasul Allah SAW, nescaya aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara solat dan zakat.”

Umar berkata,

“Beberapa saat kemudian aku melihat bahawa Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku menyedari bahawa itu adalah kebenaran.”

Hadith ini di dalam Musnad Ahmad, (1/11,19,35-36) cetakan pertama, (1/67 dan 117,239)cetakan kedua, dari hadith Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah.

Dalam al-Bidayah wa an-Nihayah, (6/312) al-Qasim bin Muhammad (bin Abu Bakar, salah seorang fuqaha 7) berkata, “ Bani Asad, Ghathafan, dan Thaiyi’ berkumpul pada Thulaihah al-Asadi, mereka mengirim rombongan ke Madinah. Mereka singga pada orang-orang yang mempunyai pandangan, dan orang-orang tersebut menerima mereka kecuali al-Abbas. Orang-orang tersebut membawa delegasi itu kepada Abu Bakar, mereka bersedia mendirikan solat tetapi menolak menunaikan zakat. Maka Allah meneguhkan Abu Bakar di atas kebenaran.

Abu Bakar berkata,

“Seandainya mereka menolak menunaikan seutas tali kepadaku, nescaya aku akan memerangi mereka. (Muhibbudin al-Khatib.)

[2]  As-Salifah maksudnya sisi leher, ada dua sisi iaitu kanan dan kiri, dan salah satunya tidak terputus dari yang lain melainkan dengan kematian. (Muhibbudin al-Khatib)

[3] Para panglima tersebut ialah Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin al-Jarrah al-Fihri, Amru bin al-Ash as-Shahmi, Khalid bin al-Walid al-Makhzumi, Khalid bin Sa’id bin al-Ash al-Umawi, Yazid bin Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, al-Muhajir bin Abu Umayyah saudara kandung kepada Ummu Salamah Ummul Mukminin, Syurahbil bin Hasanah, Muawiyah bin Abu Sufyan, Suhail bin Amru al-Amiri, al-Qa’qa bin Amru at-Tamimi, Arfajah bin Hartsamah al-Bariqi, al-Alaa’ bin al-Hadhrami, al-Mutsanna bin Haritsah as-Syaibani, Huzaifah bin Mihshan al-Ghathafani.

Para Gabenor pula ialah  Attab bin Usaid  al-Umawi, Usman bin al-Ash as-Tsaqafi, Ziyad bin Labid al-Anshari, Abu Musa al-Ash’ari, Muadz bin Jabal, Ya’la bin Munayyah, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Iyadh bin Ghanam, al-Walid bin Uqban bin Abu Mu’aith, Abdullah bin Tsaur, salah seorang dari Bani Ghauts dan Suwaid bin Muqrin al-Muzani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s