SIRI 1 PENGARUH WAFATNYA NABI SAW PADA DIRI PARA SAHABAT R.ANHUM.


Setelah Allah memberikan keutamaan kepada NabiNya SAW, dan telah menyempurnakan agamaNya untuk beliau dan untuk kita hamba-hambaNya, untuk melengkapi nikmatNya bagi beliau dan bagi kita, sebagaimana firman Allah SWT;

 Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu. [ Surah al-Maidah ayat 3]

            Maka tidaklah ada pada sesuatu yang sempurna di dunia ini melainkan akan dihinggapi padanya kekurangan setelah itu. Kesempurnaan itu hanya untuk apa yang dikerjakan demi mencari Wajhullah secara khusus, dan itu adalah amal soleh dan kehidupan akhirat; iaitu negeri Allah yang sempurna. Anas berkata,

“ Kami belum mengibaskan tangan kami dari bekas tanah kubur Rasul Allah SAW (ketika memakamkan beliau) sehingga kami mengingkari (gejolak) hati kami sendiri.”[1]

            Keadaan pun menjadi kacau bilau, tetapi Allah menyelamatkan Islam dengan pembaiatan terhadap Abu Bakar RA. Wafatnya Nabi SAW ialah malapetaka yang besar.

            Sementara Ali RA menyembunyikan diri di rumahnya bersama Fatimah[2].

Usman RA Diam Sedangkan Umar Berkata Sesuatu Yang Bukan Pada Tempatnya

            Usman sendiri (memilih sikap) diam.

            Sedangkan Umar RA (seolah-olah hilang kesedaran diri), berkata sesuatu yang bukan kebenaran, “ Rasul Allah SAW tidak mati, akan tetapi Allah berjanji kepadanya sebagaimana Allah berjanji kepada Musa[3], Rasul Allah SAW pasti kembali dan beliau pasti memotong tangan dan kaki manusia-manusia[4].”

Perbincangan al-Abbas RA dan Ali RA Ketika Rasul Allah SAW Sakit.

            Fikiran al-Abbas dan Ali berngatung kepada masalah diri mereka berdua ketika saat sakitnya Nabi SAW. Al-Abbas berkara kepada Ali, “ Sesungguhnya aku melihat kematian di wajah Bani Abdul Mutthalib, marilah sehingga kita bertanya kepada Rasul Allah SAW, jika perkara ini ada pada kita nescaya kita mengetahuinya.”[5]

            Fikiran al-Abbas dan Ali tentang warisan mereka berdua terhadap apa yang ditinggalkan oleh Rasul Allah SAW dari Fadak, Bani Nadhir dan Khaibar.[6]

            Keadaan orang-orang Ansar berbelah bahagi, mereka menuntut kepimpinan untuk diri mereka atau memberikannya kepada orang Muhajirin.[7]

Sikap Pasukan Usamah bin Zaid RA.

            Dan telah berpatah hati bala tentera yang telah berangkat bersama Usamah di al-Juruf.[8]


[1]  Hadis ini diisyaratkan oleh al-Hafiz Ibnu Kathir dalam al-Bidayah wa an-Nihayah (5/273-274) salah satunya dari jalan Imam Ahmad dari Anas, beliau berkata, “ Pada hari kedatangan Rasul Allah SAW ke Madinah, segala sesuatu darinya bersinar, tetapi pada hari kematian Rasul Allah SAW segala sesuatu dari berubah menjadi gelap.” Dia berkata, “ Kami tidak mengibaskan tangan dari Rasul Allah SAW sehingga kami mengingkari hati kami.” At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkannya. Berkata At-Tirmizi, “Ini adalah hadith sahih gharib.” Ibnu Kathir berkata, “ Sanadnya sahih berdasarkan syarat as-Sahihain.” (Muhibbudin al-Khatib).

[2]  Lihat Siri bertajuk “ Hadith, “Kami (Para Nabi) tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.”.

Setelah Nabi SAW wafat, Fatimah hidup di dalam rumahnya bersama Ali RA selama 6 bulan. Al-Hafiz Ibnu Kathir berkata, “Ketika Fatimah sakit, Abu Bakar menjenguknya dan meminta kerelaannya, maka dia pun rela.” (al-Bidayah wa al-Nihayah (6/333).

Ia diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Ismail bin Abu Khalid dari as-Sya’bi, kemudian dia berkata, “ Ini adalah mursal hasan dengan sanad sahih.”

Al-Bukhari dalam kitab 64 bab 38, 5/82-83 berkata, dari hadith Urwah dari Aisyah, “ Ketika Fatimah wafat, Ali suaminya menguburkan di malam hari tanpa memberitahu Abu Bakar dan dia mensolatkannya sendiri. Semasa hidup Fatimah, Ali mendapat perhatian di mata masyarakat, dan ketika Fatimah wafat, Ali tidak menyukai sikap orang (kerana sikapnya yang menjauhi Abu Bakar), maka Ali berdamai dengan Abu Bakar dan membaiatnya.

[BUKTI ALI RA MEMBAIAH ABU BAKAR]

1.Baiat Ali ini adalah yang kedua setelah yang pertama di Tsaqifah Bani Sa’idah. Riwayat Ibnu Kathir dalam al-Bidayah Wa an-Nihayah (5/249) menambahkan bahawa Ali tidak pernah memutuskan diri dari satu solat pun di belakang Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bersama dengan Abu Bakar ketika dia keluar ke Dzul Qisthah dengan menghunus pedang ketika hendak memerangi orang-orang murtad.

2.Allamah Muhammad Izza Darruzah dalam buku al-Jins al-Arabi (7/14) seterusnya berkata, “ At-Tabari meriwayatkan daripada Abdullah bin Sa’id az-Zuhri, dari pakciknya, Yaakub, dari Sa’id bin Umar, dari al-Walid bin Abdullah, dari al-Walid bin Jami’ az-Zuhri, bahawa Amru bin Huraith bertanya kepada Sa’id bin Zaid, dia berkata, “Bilakah Abu Bakar dibaiah? Apakah kamu menyaksikan kewafatan Nabi SAW ?”.

Dia menjawab, “ Ya… pada hari wafatnya Rasul Allah SAW, mereka tidak ingin membiarkan sebahagian hari sekalipun, sementara mereka tidak berada di atas jemaah.”
Dia bertanya, “ Adakah seseorang yang menyelisihi ?.”

Dia menjawab, “ Tidak, kecuali murtad atau orang yang hampir murtad kalau bukan Allah yang menyelamatkan mereka, dari sebahagian orang-orang Ansar.”

Dia bertanya, “ Adakah seorang Muhajirin yang berpangku tangan(tidak membaiah) ? .”

Dia menjawab,  “ Tidak, mereka berbondong-bondong membaiahnya(Abu Bakar) tanpa dia menyeru mereka.” (Juz 2 halaman 447).

Dfahami daripada kisah di atas ialah sikap Sa’ad bin Ubadah dan para penyokongnya pada hari Saqifah dan keinginan mereka untuk memegang kuasa pemerintahan, lalu Allah menyelamatkan mereka dan membuatkan mereka menarik diri lalu membaiah Abu Bakar tanpa perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Riwayat ini menunjukkan kesungguhan yang sangat kuat dari para Sahabat Rasul Allah SAW baik Muhajirin dan Ansar untuk segera memutuskan perkara kepimpinan agar perkataan mereka dapat disatukan.

Riwayat ini juga menunjukkan orang-orang Bani Hashim yang termasuk di antara orang-orang Muhajirin yang berbondong-bondong membaiah Abu Bakar dan tiada seorang pun yang berpangku tangan.

3. Imam At-Tabari meriwayatkan berita baiah Ali kepada Abu Bakar secara langsung dengan tindakan yang sangat baik, di mana At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya daripada Hubaib bin Abu Tsabit bahawa Ali sedang berada di rumahnya. Berita tentang duduknya Abu Bakar untuk berbaiah sampai kepadanya dan Ali keluar dengan baju tanpa kain sarung dan kain selempang kerana dia terburu-buru, dan dia tidak ingin terlambat sehingga dia membaiahnya, kemudia dia duduk kepadanya dan mengutus seseorang untuk mengambil kainnya. Setelah ia dihadirkan Ali memakainya dan tetap duduk di tempatnya. (2/477).

Ini ditambahkan lagi ketika Ali RA memegang kuasa khalifah, beliar tidak memberi seorang pun yang mewarisinya dan tidak pula memberi seorang pun dari Bani Hashim apa yang ditinggalkan oleh Rasul Allah SAW berdasarkan hadis “Kami (Para Nabi) tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.”

Jika Abu Bakar tidak memberikan harta warisan kepada Fatimah, maka Abu Bakar juga melakukan perkara sedemikian kepada puterinya Aisyah. (Mahmud al-Istanbuli)

[3] Firman Allah SWT ;

Dan (kenangkanlah) ketika kami berjanji kepada Nabi Musa (untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama) empat puluh malam. Kemudian, setelah ia pergi, kamu menyembah (patung) anak lembu, dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim (terhadap diri sendiri). [ Surah Al-Baqarah ayat 51]

Firman Allah SWT juga ;

Dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa (untuk memberikan Taurat) selama tiga puluh malam, serta Kami genapkan jumlahnya dengan sepuluh malam lagi, lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya empat puluh malam. [ Surah al-A’raf ayat 142] (Muhibbudin al-Khatib)

[4] Musnad Ahmad(3/196), cetakan pertama, iaitu hadith Anas bin Malik tentang hari wafatnya Rasul Allah SAW, di dalamnya disebutkan,

“ Kemudian beliau menjulurkan kain penutup, di hari itu beliau dipanggil Tuhannya, Umar berdiri dan berkata, “ Sesungguhnya Rasul Allah SAW belum mati, akan tetapi Rabbnya memintanya datang sebagaimana Dia meminta Musa maka Musa meninggalkan kaumnya selama empat puluh malam. Sesungguhnya aku benar-benar berharap Rasul Allah SAW hidup sehingga beliau memotong tangan dan lidah orang-orang munafik yang mengatakan bahawa Rasul Allah SAW telah wafat.”

Dalam kitab Fadhail as-Shahabah dari Shahih al-Bukhari (Kitab 62 Bab 5) dari Aisyah,

“…. Lalu Umar berdiri sambil berkata, “Demi Allah, Rasul Allah SAW tidak mati…. Demi Allah tidak terlintas dalam jiwaku selain itu, dan Allah SWT akan membangkitkannya dan beliau akan memotong tangan dan kaki beberapa orang (munafik) .”

Al-Hafiz Ibnu Kathir dalam al-Bidayah wa an-Nihayah, (5/242), memetikkan apa yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Ibnu Lahi’ah, dari Abu al-Aswad, dari Urwah bin az-Zubair, yang berkata,

“Umar bin al-Khattab berdiri berkhutbah di kalangan khalayak , dia mengancam akan membunuh dan memotong orang yang berkata, “Nabi wafat.” Dia berkata, “Sesungguhnya Rasul Allah SAW tidur, kalau beliau bangun nescaya beliau akan membunuh dan memenggal (orang-orang munafik).” *

*Dalam sanad ini terdapat Ibnu Lahi’ah, dia adalah dhaif (Mahmud Istanbuli).

Dari ucapan Ustaz Mahmud Mahdi al-Istanbuli bahawa hadith ini dhaif kerana di dalamnya terdapat Ibnu Lahi’ah, akan tetapi masalah Ibnu Lahi’ah terdapat perincian yang luas, kerana Ibnu Lahi’ah mengalami masalah hafazan di akhir usianya. Barangsiapa mendengar darinya sebelum dia mengalami kekacauan hafazan di akhir usianya, maka hadithnya hasan seperti al-Abadillah yang tiga (iaitu : Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab dan Abdullah bin Muqri), dan barangsiapa mendengar darinya setelah dia mengalami kekacauan di dalam hafazannya, maka hadithnya dhaif. Lihat Taqrib at-Tahzib (1/1444) (Tambahan dari Maktab As-Salafi).

Dalam al-Bidayah wa an-Nihayah, (5/241) dari hadith Aisyah ketika dia menyebutkan waktu di mana Rasul Allah SAW wafat.

“Lalu Umar dan Mughirah bin Syu’bah datang, keduanya meminta izin dan Aisyah mengizinkan, kemudian keduanya berdiri di dekat pintu, maka al-Mughirah berkta, “ Wahai Umar, Rasul Allah SAW telah meninggal.” Umar menjawab, “Kamu menipu, akan tetapi kamu adalah lelaki yang telah diresapi fitnah. Sesungguhnya Rasul Allah SAW tidak meninggal sehingga Allah menghabisi orang-orang munafik.” Kemudian Abu Bakar datang, dia keluar ke masjid, sedangkan Umar berkhutbah di hadapan para sahabat, dia berkata, “Sesungguhnya Rasul Allah SAW tidak meninggal sehingga Allah menghabiskan orang-orang munafik.”

Tambahan dari Shaykh Muhibbudin al-Khatib : Makna أهجر  ialah perbicaraan yang bercampur-aduk, tidak terarah dan membanyakkan perbicaraan dalam sesuatu yang tidak berguna. Hal itu kerana pengaruh hebat peristiwa besar ini dalam diri Umar RA, dan dia hampir-hampir tidak mempercayainya.

[5] Ali RA menjawab,

“Demi Allah, kalau kita memintanya kepada Rasul Allah SAW lalu beliau tidak mengkabulkannya, nescaya orang sesudahnya tidak memberikannya kepada kita. Sesungguhnya aku demi Allah tidak akan memintanya dari Rasul Allah SAW.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab al-Maghazi dari Sahihnya (Kitab 64, bab 83, (5/140-141).

Ibnu Kathir memetik dari al-Bidayah wa an-Nihayah (5/227) dan 251 dari hadith az-Zuhri dari Abdullah bin Ka’ab dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, (1/263) dan (325), cetakan pertama dan (4/2374) dan (5/2999) pada cetakan kedua. (Muhibbudin al-Khatib).

[6] Lihat perbahasan tentang hadis  “Kami (Para Nabi) tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.”.

(Shaykh Muhibbudin al-Khatib)

[7] Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah dan di antara mereka terdapat Sa’ad bin Ubadah. Orang-orang Ansar berpendapat bahawa pemerintahan adalah milik mereka, kerana Madinah adalah negeri mereka, mereka adalah penolong Allah dan tentera pasukan Islam. Adapun orang-orang Quraisy, maka mereka adalah pendatang yang ditekan oleh kaumnya. Jadi mereka tidak patut mengambil perkara ini dengan meninggalkan orang-orang Ansar. Seorang khatib dari mereka iaitu al-Hubab ibnu Munzir berkata,

“Kami adalah pangkal yang kukuh dari pokok yang telah dipotong. Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin. ”

Bagaimanapun, ada seorang lelaki dari Ansar iaitu Bashir bin Sa’id al-Khazraji(bapa kepada Nu’man bin Basyir ) mendahului Umar untuk membaiah Abu Bakar. Sesaat sebelum itu di Saqifah terdapat 2 orang yang soleh iaitu Uwaim bin Sa’idah al-Aussi dan Ma’an bin Adi, sekutu  Ansar yang tidak menyukai keinginan orang-orang Ansarini, kedua orang ini keluar sementara keduanya berpendapat agar orang-orang Muhajirin menetapkan keputusan mereka untuk memegang pemerintahan tanpat melihat kepada sesiapa pun. Alam tetapi hikmah Abu Bakar dan cahaya iman yang memenuhi hatinya lebih luas pandangannya dan lebih baik perencanaannya bagi agama ini dalam musibah terbesarnya ( Muhibbudin al-Khatib).

[8]  Tentera ini berkekuatan seramai 700 askar, panglimanya adalah Usamah bin Zaid. Rasul Allah SAW telah menyiapkannya untuk berangkat ke Takhum al-Balqa’ (timur Jordan) di mana di sana Zaid bin Haritsah, Jaafar bin Abu Talib dan Abdullah bin Rawahah telah syahid di sana. Ketika Rasul Allah telah pulang ke ar-Rafi’ al-A’ka(wafat), banyak sahabat antaranya Umar al-Khattab meminta agar Abu Bakar menarik kembali pasukan ini agar kembali ke Madinah kerana kekacauan yang melanda Madinah, lebih-lebih lagi dari kaum(yang telah murtad).

Ibnu Kathir memetik dari al-Bidayah wa an-Nihayah, (6/304-305) hadith al-Qasim dan Amrah, dari Aisyah, dia berkata,

 “ Ketika Rasul Allah SAW wafat, seluruh orang-orang Arab di pedalaman (Badwi) murtad dan kemunafikan menjalar. Demi Allah, aku telah ditimpa sesuatu yang seandainya ia turun menimpa gunung yang kukuh, nescaya gunung itu akan bergoncang. Sahabat-sahabat Rasul Allah SAW seperti binatang ternakan yang ditimpa hujan di tempat yang kotor di malam yang hujan di tempat yang penuh dengan binatang buas. Demi Allah, mereka tidak berselisih tentang sesuatu kecuali bapaku menanganinya, memperhatikannya dan memutuskannya. ” (Muhibbudin al-Khatib.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s